استنشاق دود یکی از عوامل اصلی مرگ و میر ناشی از حریق می باشد. به همین علت طراحی و محاسبات سیستم های تخلیه و کنترل دود ناشی از حریق، به خصوص در پارکینگ ها، یکی از الزامات سازمان آتش نشانی تهران محسوب شده و مالکین محترم موظف هستند در مراحل ابتدایی صدور جواز ساخت، نسبت به طراحی و ارائه نقشه ها و محاسبات سیستم های اگزاست پارکینگ ها، به سازمان آتش نشانی اقدام نمایند. شرکت ایمن صنعت آگرا مفتخر است خدمات طراحی و مشاوره خود را در اختیار کارفرمایان محترم قرار دهد.

1 an-installed-cyclone-ventilator-d9674511 car_park_ventilation_system car-park-w-jet-thrust lau_parking_2 z1