آمارها نشان داده که حدود 80 درصد از میزان تلفات و آسیب دیدگیها، ناشی از انتشار دود و بالنتیجه کاسته شدن از میزان دید افراد، کاهش امکان فرار و نهایتاً خفگی­های ناشی از استنشاق دود می باشد.هدف از سیستم مدیریت و تخلیه دود تامین ایمنی زندگی است. همچنین این سیستم ها می توانند کیفیت هوای موردنیاز افراد برای نفس کشیدن را تا زمان ترک محل آتش سوزی یا هر مکان پر از دود دیگر، تامین کنند. در مناطقی از ساختمان مثل پله ها و راهروهای آسانسورها نباید تجمع دود وجود داشته باشد تا در زمانی که مردم با ترس و هرج و مرج در حال خروج هستند وجود دود باعث کاهش دید و یا از دست دادن زندگیشان نشود. به طور کلی سیستم تخلیه دود برای خارج نمودن فوری دود ناشی از آتش سوزی یا اگزوز ماشین ها به مکانی دیگر، جهت تامین ایمنی افراد طراحی گردیده است.

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%af

در اکثر ساختمانها، سیستم های تشخیص و اعلام حریق و همچنین سیستم های اطفا حریق وجود دارد لذا ممکن است این سوال پیش بیاید که با وجود این سیستم ها چه نیازی به به سیستم کنترل و تخلیه دود است؟ ولی لازم به ذکر است که تعداد افرادی که از مسمومیت ناشی از دود کشته شده اند بسیار بیشتر از افرادی است در اثر سوختگی جان خود را از دست داده اند. بنابراین می توان دریافت که دود بسیار خطرناک تر از آتش است.

                                                                   %d9%be%d9%86%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af

ساختار معماری ساختمان شما، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موجود و نوع کاربری ساختمان، عوامل تعیین کننده در طراحی سیستم کنترل و تخلیه دود مناسب می باشند. لذا اهمیت نیاز به سیستم کنترل و تخلیه دود در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز خرید و بیمارستان ها در اینجا پررنگتر می شود.

سیستم مدیریت و تخلیه دود که برای ساختمان شما طراحی می شود باید دارای ساختار انعطاف پذیر، قابل درک با روش استفاده آسان باشد.

این سیستم ترکیبی از تشخیص دود توسط دتکتورهای اعلام حریق و کنترل تعداد معینی از فنها در قالب یک طرح منسجم، می باشد.

 

ادوات قابل تامین:

  • Louvered Ventilators
  • Smoke Damper
  • Smoke Curtains
  • Fire Curtain
  • Door Holder
  • Jetstream Vent
  • Smoke Fan
  • Explosion Proof Fan
  • Speed Regulator

1