انجام محاسبات هیدرولیکی یکی از روش های طراحی سیستم های اطفای حریق آبی ساختمان می باشد که برای ساختمان های کلاس 3 آتش نشانی الزامی است. استفاده از این روش منجر به طراحی دقیق و بهینه سیستم شده و با کاهش سایز لوله ها و تجهیزات مرتبط، منجربه .کاهش قابل توجه هزینه های اجرایی سیستم خواهد شد

71511-6809057 71511-6809059 hc2 pic25