شیر یکطرفه کنترل تر سیستم اسپرینکلر آتش نشانی

SAFEX Wet Alarm Check Valve

Prod - wet