شیر کنترلی دروازه ای مخصوص سیستم آتش نشانی، مدل OS&Y

SAFEX OS&Y Gate Valve

Prod - osy