خدمات این شرکت در زمینه طراحی، مشاوره و اخذ تأییدیه از سازمان آتش نشانی تهران به شرح ذیل است:

  • اخذ وکالت از مالک ساختمان و پیگیری و انجام امور مرتبط با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
  • مشاوره در امور طراحی معماری ایمنی
  • طراحی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
  • نظارت بر حسن اجرای معماری ایمنی ساختمان مطابق نقشه های مصوب سازمانی و نظارت بر اعمال تغییرات مطابق ضوابط
  • نظارت بر حسن اجرای تاسیسات ایمنی علی الخصوص سیستمهای اعلام و اطفاء حریق مطابق ضوابط
  • نظارت بر حسن اجرای کلیه بندهای دستورالعمل صادره از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
  • ارائه و تحویل نهایی کار به سازمان آتش نشانی و اخذ تأییدیه پایانی جهت دریافت پایان کار شهرداری
نحوه برآورد هزینه های مشاوره ،طراحی و اجرا

جهت دریافت لیست هزینه های مشاوره ، طراحی و اجرا نسبت به ارسال مدارک ذیل به ایمیل info@isagraa.com اقدام نمایید.

  1. نقشه های معماری مصوب سازمان آتش نشانی(کلیه پلانها و تایتل)
  2. آخرین دستورالعمل صادره از سوی سازمان آتش نشانی بهمراه تاریخ صدور دستورالعمل

جهت دریافت مدارک فوق میتوانید به دفاتر الکترونیک مراجعه نمایید.

کارشناسان امور بازرگانی ظرف مدت 48 ساعت پاسخگوی درخواست شما خواهند بود.

 

اخذ تائیدیه

مراحل اخذ تایدیه ایمنی ساختمان از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

akhz2

1- اخذ دستورالعمل ایمنی

پلانهای معماری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به سازمان آتش نشانی ارسال میگردد و در صورت تایید آن، دستورالعمل ایمنی به همراه تایید الکترونیکی به دفتر خدمات ارسال میگردد .

akhz3 2-اخذ تایدیه پس از پایان کارهای اجرایی پروژه و انجام دقیق کلیه بندهای دستورالعمل ایمنی با نظر مشاور ایمنی ساختمان شرکت مشاور نسبت به اخذ نوبت بازدید اقدام مینماید، پس از بازدید کارشناسان در صورت رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل، تایدیه ایمنی صادر میشود.

شرح وظایف شرکت ایمن صنعت آگرا

akhz4

مشاوره معماری

(مطابقت پلانهای اجرایی با نقشه های مصوب سازمان و در صورت وجود مغایرت پیشنهاد طرح اصلاحی مطابق ضوابط و مقررات جاری سازمان آتش نشانی تهران.)

akhz5

بازدید از محل و بررسی نقشه های ازبیلت پروژه.
akhz6 طراحی نقشه های اعلام حریق و اطفا حریق بر اساس نقشه های اجرایی مطابق ضوابط جاری سازمان و ارایه نقشه های تاسیساتی به سازمان و اخذ تاییدیه نقشه ها (هزینه های سازمانی جهت تایید نقشه ها به عهده مالک میباشد.)
akhz7 طراحی نقشه های کنترل دود بر اساس نقشه های اجرایی مطابق ضوابط جاری سازمان و ارایه نقشه های تاسیساتی به سازمان و اخذ تاییدیه نقشه ها (هزینه های سازمانی جهت تایید نقشه ها به عهده مالک میباشد.)

akhz8

نظارت بر حسن اجرای نقشه های تاسیساتی تایید شده سازمان.
نظارت بر حسن اجرای بندهای دستورالعمل ایمنی صادره از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران.

انجام بازدیدهای دوره ای (20روز یکبار) بتوسط کارشناس شرکت و ارائه گزارش بازدید به مدیر پروژه و در صورت نیاز انجام بازدید اضافه به درخواست کارفرما.

akhz9

بررسی صحت مدارک فنی محصولات مورد استفاده در پروژه.

akhz10

اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی