شرکت ایمن صنعت آگرا با استخدام نیروی انسانی مناسب و به کارگیری مهندسین و متخصصین مجرب، ضمن احراز شرایط تعیین صلاحیت شرکت های مجری و مشاورین سازمان آتش نشانی تهران، با شرکت در دوره های آموزشی مربوطه و موفقیت در آزمون ها، توانسته است به جمع شرکت های فعال تعیین صلاحیت شده ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی پیوسته و در فهرست رسمی منتشر شده توسط این سازمان قرار گیرد.

فهرست شرکت های دارای صلاحیت منتشر شده در سایت سازمان آتش نشانی تهران

fehrest