اسپرینکلر مخفی دکوراتیو (Concealed)

این مدل اسپرینکلر دارای یک قاب مخصوص بوده و به صورت مماس با سقف نصب می شود. در شرایط حریق قاب فلزی جدا شده و اسپرینکلر از داخل قاب بیرون می آید

این مدل اسپرینکلر به صورت مخفی اجرا شده و برای قسمت هایی که ظاهر سقف اهمیت دارد توصیه می شود.