اسپرینکلرهای استاندارد و واکنش سریع دیواری، بالازن و پایین زن برند سافکس

SAFEX Sprinklers – Upright, Pendent, Sidewall

Prod - Safex sprinkler